ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)